18 de setembre de 2013

Pública: substitucions de difícil provisió (no telemàtiques) (curs 2013/14)

Interinitats i substitucions de difícil provisió (no telemàtiques) 
(curs 2013/2104)

Places de difícil cobertura i procediment d'urgència...


Et recomanem que consultis sovint els enllaços de les substitucions de difícil provisió (i amb caràcter general els dies posteriors als nomenaments telemàtics) 

  • D'acord amb el criteri 6.2 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, excepcionalment, per a determinades adjudicacions molt específiques i després de constatar la dificultat de cobrir-les, atès que no hi ha persones candidates o les que hi ha no les han acceptat en dos actes de nomenaments telemàtics, els serveis territorials procediran a realitzar l'adjudicació per difícil cobertura

  • També d'acord amb el procediment d'urgència establert en el criteri 6.3 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar un nou candidat, respectant en tot cas l'ordre en borsa.

...S'adjudicaran manualment i la sol·licitud es farà segons s'indica al web dels diferents serveis territorials...

  • Susbtitucions disponibles, instruccions, models de sol·licitud... al web de cada SSTT:
Requisits, termini i procediment (exemple...)

  • Cal estar inscrit a la borsa de treball i sense nomenament vigent.


  • Els llocs a cobrir per aquest sistema es publicaran al Web a les 9 del matí, i les persones interessades s'hi podran inscriure entre les 9 i les 13h, sempre que puguin acreditar el perfil demanat.


  • L'aplicatiu permet la sol·licitud de més d'un lloc de treball i la priorització d'aquests en funció de l'interès del candidat.


  • El lloc s'adjudicarà a l'aspirant que ho sol·liciti atenent als criteris següents: El Servei Territorial marcat com a preferent, el col·lectiu al que pertany i el número de barem, d'acord amb la base 6 de les instruccions de gestió de la borsa.


  • Per determinats llocs de treball que requereixin un perfil molt específic es requerirà entrevista prèvia. En aquest supòsit un cop ordenats els aspirants es convocarà els 3 primers candidats. Un cop celebrades les entrevistes s'escullirà el candidat que més s'ajusti al perfil demanat, si cap no s'ajustés a la demanda, es convocaran 3 candidats més i axí successivament fins a cobrir el lloc de treball.
  • Amb caràcter general totes les substitucions de difícil cobertura que s'adjudiquin són irrenunciables, donat que s'han sol·licitat expressament.


Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.


Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments

Professorat interí